Committees

Organizing Institutes

Technical Committee on Control Theory, CAA

Systems Engineering Society of China

Host

China University of Geosciences , Wuhan

Technical Co-Sponsors

Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

China Society for Industrial and Applied Mathematics

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan University of Science and Technology

Hubei Association of Automation

Asian Control Association

IEEE Control Systems Society

Inst.of Control, Robotics, and Systems, Korea

The Society of Instr. and Contr. Engineers, Japan

Advisory Committee

Weimin Bao, China Aerospace Science and Technology Corporation

Tianyou Chai , Northeastern University

Han-Fu Chen , Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Daizhan Cheng , Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Jiancheng Fang , Beihang University

Weihua Gui , Central South University

Lei Guo , Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Lin Huang , Peking University

Qiang Lu , Tsinghua University

Feng Qian , East China University of Science and Technology

Youxian Sun , Zhejiang University

Tieniu Tan , Institute of Automation, CAS

Tzyh-Jong Tarn , Washington University

Huiming Tang, China University of Geosciences, Wuhan

Shouyang Wang , Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

TianRan Wang , Shenyang Institute of Automation, CAS

Yanxin Wang , China University of Geosciences, Wuhan

Hongxin Wu , Beijing Institute of Control Engineering

Zongben Xu , Xi'an Jiaotong University, China

Nanning Zheng , Xi'an Jiaotong University, China

General Chairs  

Min Wu, China University of Geosciences, Wuhan

General Vice-Chair

Yong He, China University of Geosciences, Wuhan

Yiguang Hong, Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Program Committee Chairs

Xin Chen, China University of Geosciences, Wuhan

Qianchuan Zhao, Tsinghua Univ.

Regional Chairs

Tongwen Chen, Univ.of Alberta,Canada

Xiaoming Hu, KTH, Sweden

Qinglong Han, Swinburne Univ. of Technology,Australia

James Lam, Univ. of Hong Kong,China

Guoping Liu, Univ. of South Wales, UK

Wei Ren, UC Riverside, USA

Tielong Shen, Sophia Univ., Japan

Xiaohua Xia, Univ. of Pretoria, South Africa

Lihua Xie, Nanyang Technological Univ, SG

Invited Session Chairs

Ben M. Chen, National Univ. of Singapore, SG

Hairong Dong, Beijing Jiaotong Univ.

Gang Feng, City Univ. of Hong Kong,China

Zhihong Guan, Huazhong Univ. of Science and Technology

Zhong-Ping Jiang, New York Univ., USA

Kangzhi Liu, Chiba Univ., Japan

Zidong Wang, Brunel Univ., UK

Xinghuo Yu, RMIT Univ., Australia

Kemin Zhou, Louisiana State Univ., USA

Panel Discussion Chairs

Jie Chen, Beijing Institute of Technology

Ben M. Chen, National Univ. of Singapore, SG

Pre-Conference Workshop Chairs

Haobin Dong, China University of Geosciences , Wuhan

Shaoyuan Li, Shanghai Jiaotong University

Poster Session Chairs

Yingmin Jia, Beihang University

Zongli Lin, University of Virginia, USA

Jinhua She, China University of Geosciences, Wuhan

Ji-Feng Zhang, Academy of Mathematics and System Science, CAS

Organizing Committee Chair

Weihua Cao, China University of Geosciences, Wuhan

Organizing Committee Vice-Chairs

Zhiguo Cao, Huazhong University of Science and Technology

Huaiyu Wu, Wuhan University of Science and Technology

Yongji Wang, Hubei Association of Automation

Editorial Chairs

Xin Chen, China University of Geosciences, Wuhan

Qianchuan Zhao, Tsinghua University

Publicity and Publication Chairs

Guangren Duan, Harbin Institute of Technology

Hongsheng Qi, Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Guangjun Wang, China University of Geosciences, Wuhan

General Secretaries

Xing Jin, China University of Geosciences, Wuhan

Yonghua Xiong, China University of Geosciences, Wuhan

Yanlong Zhao, Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

Zhixin Liu, Academy of Mathematics and Systems Science, CAS

                                                   
WeChat